Dodatkowe wynagrodzenie przy pracy w nadgodzinach

 • Pracownik świadczący pracę w nadgodzinach ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia. Jego wysokość zależy od kilku czynników. Jeżeli często pracujesz po godzinach, sprawdź, jakie obowiązki ma twój szef.
  Należy pamiętać, że liczba nadgodzin, jakie pracodawca może zlecić swojemu podwładnemu jest ograniczona. Każda osoba zatrudniona ma prawo do odpoczynku dobowego i tygodniowego.


  W pierwszym punkcie osobie zatrudnionej przysługuje co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku.
  W podstawowym systemie czasu pracy osoba zatrudniona wykonuje swoją pracę przez 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w ciągu 5-dniowego tygodnia pracy. Dla pracownika świadczącego pracę w takim systemie, nadgodzinami będą wszystkie godziny ponad wskazane, a spędzone na wykonywaniu obowiązków służbowych.

  man-597178_640
  coins-1015125_640

  Pracodawca, który zdecyduje się zlecić swojemu pracownikowi pracę w godzinach nadliczbowych musi pamiętać o tym, aby nie naruszyły one normy średniotygodniowej. Na jaką rekompensatę może liczyć pracownik świadczący pracę w nadgodzinach? Ustawodawca dopuszcza dwie możliwości. Pracownik może otrzymać dodatek do wynagrodzenia lub czas wolny.


  To, czy zatrudniony otrzyma dodatkowe pieniądze czy np. dzień wolnego, zależy wyłącznie od pracodawcy. W praktyce oznacza to, że pracownik nie może samodzielnie wybrać sposobu rekompensaty. Wysokość dodatku do wynagrodzenia przysługująca pracownikowi, wykonującemu pracę po godzinach zależy od tego, kiedy (w jakie dni i godziny) pracownik świadczył pracę. Zasadniczo bowiem praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna wyłącznie w razie:
  konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
  szczególnych potrzeb pracodawcy.

  Na ile możesz liczyć?
  Zgodnie z art. 1511 § 1 Kodeksu pracy za pracę w nadgodzinach przysługuje dodatek w wysokości:
  100% wynagrodzenia – gdy pracownik świadczył pracę w godzinach nadliczbowych w nocy, w niedziele i święta niebędące dla niego dniami pracy (zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy), w dniu wolnym od pracy udzielonym mu w zamian za pracę w niedzielę lub w święta (również zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy),
  50% wynagrodzenia – w każdym innym przypadku.
  Trzeba jednak pamiętać, że pracodawca nie zawsze będzie zobowiązany do wypłaty dodatku do wynagrodzenia – może on zdecydować się na udzielenie swojemu podwładnemu czasu wolnego od pracy. Wówczas roszczenie o wypłatę dodatku wysunięte przez podwładnego będzie bezpodstawne.

  write-593333_640
  money-1428593_640

  Czy za pracę w nadgodzinach przysługuje dodatkowe wynagrodzenie lub czas wolny?
  Jeżeli pracodawca zdecydował, że pracownik za pracę w nadgodzinach otrzyma czas wolny, należy pamiętać, że jego udzielenie może odbyć się na wniosek osoby zatrudnionej lub bez niego. W pierwszym przypadku pracodawca jest zobowiązany udzielić swojemu podwładnemu czasu wolnego od pracy w takim samym wymiarze, w jakim świadczył on pracę.  Jak wygląda sytuacja, gdy pracownik nie składa wniosku? Wówczas pracodawca ma obowiązek udzielić podwładnemu czasu wolnego od pracy najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego. Ważne jest przy tym to, że konieczne jest udzielenie czasu wolnego od pracy w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych. Ustawodawca chroni przy tym pracownika, gdyż w Kodeksie pracy znajduje się zapis, że fakt udzielenia pracownikowi wolnego, nie może spowodować obniżenia wynagrodzenia, przysługującego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.