Rozwiązanie umowy o pracę – w jaki sposób zrobić to poprawnie?

 • Zarówno pracownik, jak i pracodawca mają prawo do rozwiązania zawartej przez nich umowy o pracę. Ponieważ w praktyce możliwe jest skorzystanie z kilku dróg, warto wiedzieć, na jaką i kiedy się zdecydować, by nie odpowiadać za naruszenie przepisów prawa pracy.


  Powodów, dla których strony stosunku pracy decydują się na rozstanie jest wiele. Z punktu widzenia pracodawcy może to być fakt, że pracownik nie sprawdza się na stanowisku i nie ma możliwości jego przeniesienia na inne. Pracownik może zaś nie być zadowolony ze sposobu organizacji czasu pracy lub może być zainteresowany świadczeniem pracy dla innego podmiotu. Niezależnie od przyczyn konieczne jest pamiętanie o regulacjach znajdujących się w Kodeksie pracy.

  pause-828757_640
  hands-1369316_640

  Jak rozwiązać umowę o pracę?

  Gdy mowa o rozwiązaniu umowy o pracę, należy wskazać, że może ono odbyć się na różne sposoby. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy umowę o pracę rozwiązuje się:

  • na mocy porozumienia stron,
  • przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
  • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia,
  • z upływem czasu, na który był zawarta,
  • z dniem ukończenia pracy, dla której wykonywania była zawarta.


  Rozwiązanie na mocy porozumienia stron. Jest jednym z najpopularniejszych trybów rozwiązania umowy. Fakt ten wynika m.in. z tego, że w taki sposób możliwe jest rozwiązanie każdej umowy o pracę i to niezależnie od ograniczeń dotyczących wypowiedzenia umowy. W tym przypadku pracodawca i pracownik wspólnie określają, w jakim terminie dojdzie do ustania stosunku pracy.

  O czym pracodawca powinien pamiętać w trakcie rozwiązania umowy o pracę?

  Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem. W tym przypadku nie jest konieczne składanie zgodnych oświadczeń woli przez strony umowy o pracę – wystarczy oświadczenie jednej z nich. Aby jednak rozwiązanie umowy o pracę w ten sposób było możliwe, niezbędne jest złożenie oświadczenia w formie pisemnej. Druga strona – niezależnie od tego, czy mowa o pracowniku, czy pracodawcy – nie ma możliwości odrzucenia takiego oświadczenia.


  Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem jest możliwe, gdy mowa o umowie zawartej na okres próbny, na czas nieokreślony i na czas określony. W ostatnim przypadku jednak umowa musi być zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy lub musi znajdować się w niej zapis pozwalający na zastosowanie takiego trybu umowy.

  Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, czyli zwolnienie dyscyplinarne.

  tie-690084_640
  student-849829_640

  Takie, z uwagi na natychmiastowe zakończenie współpracy między stronami, jest możliwe tylko w niektórych sytuacjach. Mowa tu na przykład o takich, w których jedna ze stron stosunku pracy – pracownik lub pracodawca – naruszyła w sposób ciężki swoje obowiązki. W odniesieniu do pracownika może to być np. popełnienie przestępstwa lub podjęcie pracy na stanowisku pracy pod wpływem alkoholu.


  Jeżeli to pracownik decyduje się na rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, również musi mieć ku temu podstawę. Taką może być np. nieotrzymywanie w terminie wynagrodzenia za pracę. Rozwiązanie umowy z upływem czasu, na który był zawarta lub z dniem ukończenia pracy, dla której wykonywania była zawarta.


  W takim przypadku strony nie muszą składać oświadczeń woli. Wszystko dlatego, że ten sposób rozwiązania umowy dotyczy wyłącznie umów terminowych. W praktyce strony nie są zobowiązane do przygotowania dodatkowych dokumentów – po upływie czasu lub z dniem ukończenia przez zatrudnionego pracy umowa po prostu przestaje obowiązywać.