Świadectwo pracy – pracodawca ma obowiązek je wydać

 • Dokumentem poświadczającym fakt zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę jest świadectwo pracy. Wydać takie ma obowiązek każdy pracodawca, który rozstaje się ze swoim podwładnym. Dokument ten otrzyma więc każdy zatrudniony po zakończeniu stosunku pracy i to niezależnie od rodzaju umowy.  Kiedy pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy swojemu byłemu podwładnemu? Powinno mieć to miejsce tuż po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy. Warto przy tym dodać, że wydanie świadectwa pracy nie jest zależne od rozliczenia między pracodawcą a pracownikiem czy okoliczności, w jakich dochodzi do rozstania się stron.
  W dokumencie przygotowanym przez pracodawcę musi znaleźć się pewna pula informacji, jakich zamieszczenie przewidział ustawodawca.

  typing-849807_640
  computer-1185569_640

  Poza nimi pracodawca może umieścić w dokumencie też dodatkowe informacje, ale tylko wówczas, gdy pracownik sam o to zawnioskował. Bez stosownego wniosku podmiot zatrudniający nie może samodzielnie modyfikować treści świadectwa pracy.  Co powinno się znaleźć w świadectwie pracy?
  Kwestie formalne
  Z punktu widzenia pracodawcy ważne jest, że szczegółowe informacje na temat wydawania świadectwa pracy znajdzie nie tylko w Kodeksie pracy, lecz także w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15.05.1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania. To właśnie tam zamieszczone zostały informacje na temat tego, jakie dane muszą znaleźć się w każdym świadectwie pracy.

  Zgodnie z § 1 wyżej wymienionego rozporządzenia, poza informacjami określonymi w art. 97 § 2 Kodeksu pracy, niezbędne jest też zamieszczenie faktów dotyczących m.in.:

  • wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy i podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,
  • urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
  • wykorzystania przez pracownika dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy,
  • należności ze stosunku pracy uznanych i nie zaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku, z powodu braku środków finansowych,
  • okresu korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia,
  • wykorzystanego urlopu wychowawczego,
  • liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
  • wykorzystania w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy,
  • okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych,
  • okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty.
  writing-1149962_640
  electrician-1080586_640

  Jak powinno wyglądać świadectwo pracy?
  Jeżeli pracodawca nie korzysta z pomocy profesjonalnego biura rachunkowego, które zajmuje się również sprawami kadrowymi, może mieć problem z przygotowaniem odpowiedniego dokumentu.


  Warto wiedzieć, że wzór świadectwa, z którego można skorzystać, znajduje się w załączniku do wyżej wymienionego rozporządzenia. W praktyce zatem wykorzystując go, pracodawca nie powinien poradzić sobie z przygotowaniem świadectwa pracy. Jest to o tyle istotne, że źle sporządzony dokument może doprowadzić pracodawcę nawet na salę sądową.

  Wszystko dlatego, że pracownik ma prawo dochodzić sprostowania błędnie wystawionego świadectwa pracy.
  Czy słyszałeś o zmianach w wydawaniu świadectwa pracy?  Pomyłki się zdarzają, ale…
  Pracodawca, który popełnił błąd wystawiając świadectwo pracy, może sprostować pomyłkę. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy sam ją zauważy, jak i takiej, gdy błąd wskaże były pracownik. W przypadku, gdy pracodawca nie dopełni tego obowiązku, pracownik może dochodzić sprostowania świadectwa pracy na drodze sądowej.

  business-924902_640