mojelodzkie.pl

Blog tematyczny o finansach, zdrowiu i sprocie

Finanse

Kto jest zwolniony z płacenia podatku w Raszkowie?

Kto jest zwolniony z płacenia podatku w Raszkowie?

Osoby, które planują działki położonej w Raszkowie, najczęściej muszą liczyć się z koniecznością płacenia podatku od nieruchomości. Obowiązek ten spoczywa na wielu podmiotach i tylko niektóre z nich mają szansę go uniknąć. Uzyskanie zwolnienia z podatku od nieruchomości w Raszkowie obwarowane jest bowiem szeregiem wymagań. Co należy wiedzieć na ten temat?

Kto musi płacić podatek od nieruchomości w Raszkowie?

Obowiązująca ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych nakłada obowiązek płacenia podatku od nieruchomości na:

 • właścicieli nieruchomości lub obiektów budowlanych;
 • posiadaczy samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych;
 • użytkowników wieczystych gruntów;
 • posiadaczy nieruchomości lub  ich części stanowiących własność Skarbu Państwa.

Podatek od nieruchomości należy uiszczać od:

 • gruntów (podstawą opodatkowania jest powierzchnia);
 • budynków lub ich części (podstawą opodatkowania jest powierzchnia użytkowa);
 • budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (podstawą opodatkowania jest wartość z 1 stycznia roku, w którym dokonany został ostatni odpis amortyzacyjny).

Podatek od nieruchomości Raszków – kto jest z niego zwolniony? 

Czy możliwe jest uniknięcie obowiązku regulowania należności, jaki nakłada na posiadaczy gruntów i budynków podatek od nieruchomości? Raszków to jedno z miejsc, w których można tego dokonać, jeżeli spełnia się określone ustawą warunki. Przymusem fiskalnym nie są obciążone między innymi:

 • użytki rolne lub lasy, jeżeli nie są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej;
 • grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle (z wyjątkiem tych, które służą działalności gospodarczej innej niż utrzymanie dróg publicznych);
 • budynki gospodarcze lub ich części służące działalności leśnej lub rybackiej;
 • budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych, które służą wyłącznie działalności rolniczej;
 • budynki gospodarcze lub ich części zajęte do celów prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej;
 • grunty stanowiące nieużytki lub zakrzewione i zadrzewione (jeżeli nie jest na nich prowadzona działalność gospodarcza)

Z podatku od nieruchomości zwolnione są również działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, jeżeli spełniają oni przynajmniej jeden z następujących warunków:

 • są inwalidami I lub II grupy;
 • osiągnęli wiek emerytalny;
 • są niepełnosprawnymi o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym lub niezdolnymi do samodzielnej egzystencji.

Pozostałe zwolnienia z podatku od nieruchomości w Raszkowie

Pozostałe przypadki oraz szczegółowe warunki uzyskiwania zwolnienia z obciążenia, jakim jest podatek od nieruchomości w Raszkowie, można znaleźć w art. 7 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.

o podatkach i opłatach lokalnych. Należy pamiętać, że zgodnie z prawem rada gminy ma prawo wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe od podatku od nieruchomości. Chcesz wiedzieć więcej na temat opłacania podatku od nieruchomości w Raszkowie? Zajrzyj na stronę https://przyjazne-deklaracje.pl/raszkow/podatek-od-nieruchomosci/ i zobacz, jak szybko i wygodnie możesz załatwić niezbędne formalności.

Udostępnij